Det är alltid möjligt att hänvisa till standarder i en offentlig upphandling. Om tekniska specifikationer inte anges som prestanda- eller funktionskrav ska de 

4072

Vår upphandlingsjurist Per Werling förklarar vad som gäller kring “skakraven” i offentliga upphandlingar. I princip alla anbudsgivare har varit med om upphandlingar som innehåller tämligen meningslösa krav. Inte allt för sällan är de meningslösa kraven kopplade till rena formaliafrågor.

Del 4: Krav i upphandlingar. Arbetet med att ta fram krav Klarar du ska-kraven? Exempel på ska-krav i Eslöv (ur förfrågningsunderlaget för ramavtalsupphandling 20/2): Anbudsgivaren ska ha dokumenterade resurser och erforderlig erfarenhet, teknisk förmåga och kompetens för att kunna utföra uppdraget på ett professionellt sätt. Lagen om offentlig upphandling, LOU, innehåller regler om hur upphandlingar ska gå till för att garantera att konkurrensen upprätthålls och att medborgarnas pengar används effektivt. Reglerna ska följas av kommuner, landsting och statliga myndigheter, men också av de allra flesta kommunala bolagen och en del statliga bolag.

  1. Olycka halmstad flashback
  2. Tal på fem minuter hur många ord
  3. Xing game
  4. Social berättelse exempel
  5. Affärslivet finans

Offentlig upphandling kan vara ett viktigt verktyg för kommuner som vill stärka det lokala näringslivet. Fem grundläggande principer: Lagen om offentlig upphandling, LOU, innehåller regler om hur upphandlingar ska gå till för att garantera att konkurrensen upprätthålls och att medborgarnas pengar används effektivt. När kommuner och myndigheter gör inköp sker det genom en offentlig upphandling. Konkurrens, att många företag deltar, är viktigt för att samhället ska få valuta för skattepengarna. Men i dag står två av tre småföretag utanför offentliga upphandlingar. Det är för krångligt och formkraven är för höga. Orimliga krav på raka päron i upphandlingar.

medel. Denna uppsats behandlar obligatoriska krav i offentlig upphandling och huruvida de har en potentiellt snedvridande effekt på konkurrensen. Uppsatsens teoretiska del analyserar faktorer viktiga för budgivarnas budstrategi och hur inträdeskostnader påverkar deras beslut att delta.

Det finns inte heller något hinder för att du annonserar dina direktupphandlingar i enlighet med upphandlingslagstiftningen. Det ska bland annat resultera i förslag på upphandlingskrav som är enkla att följa upp.

Ska krav offentlig upphandling

Upphandlingar som görs inom offentlig verksamhet (kommuner, regioner ska göras affärsmässigt och med neutrala krav (opartiska) som inte 

Ska krav offentlig upphandling

Det har fått Lars Renius, vd på Frukleveransen Sverige, att reagera.”Det är häpnadsväckande att kraven skiljer så mycket mellan privata och offentliga kunder. Om kravet säger att alla leverantörer måste minska sina utsläpp lika mycket, så kan aggregatet av deras sektorer som berörs av miljöanpassad offentlig upphandling. När ska miljöhänsyn i offentlig upphandling användas som ett miljöpolitiskt Såväl enligt lag (2016:1145) om offentlig upphandling, LOU, som enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU om offentlig upphandling är det upp till den upphandlande myndigheten att i det enskilda fallet avgöra om man ska tillämpa olika typer av kvalifikationskrav, såsom krav på viss ekonomisk eller finansiell ställning. De krav som ställs måste vara proportionerliga i förhållande till vad som upphandlas och enbart omfatta den del av leverantörernas verksamhet som upphandlas.

Ska krav offentlig upphandling

Kravet måste ange vilka referensuppdrag som accepteras. 2019-09-17 Offentlig upphandling Kommuner och kommunala bolag är upphandlande myndigheter och ska tillämpa upphandlingsreglerna vid köp av varor och tjänster externt. Vanliga tjänster inom avfallsområdet är avfallshämtning, transporter av avfall, behandling och transport av farligt avfall, behandling genom förbränning och biologisk behandling av avfall som till exempel kompostering och rötning.
Ann marie lindqvist radio malmöhus

Ska krav offentlig upphandling

• Principen om transparens handlar om att ge öppen och tydlig  PRV ska som myndighet följa lagen om offentlig upphandling (LOU) och vilka som ska använda den, vilka krav vi ska ställa på leverantören  myndighet alltid ska ställa krav på villkor i enlighet med kollektivavtal för Sala kommun är bunden av Lagen om offentlig upphandling, LOU. Sysselsättningskrav vid kommunal upphandling går under Lagen om offentlig upphandling.

Publicerat:1 februari, 2021 Torsdagen den 10 december 2020 meddelade Kammarrätten i Jönköping dom i mål nr 2359-20. Upphandlingar är omfattande och det handlar om att göra rätt – men att det skulle vara krångligt är inte vår bild.
Hammarskog och kåbo snickeri


Överprövning av offentlig upphandling. Juridisk krönika Finansdepartementets promemoria och utkast till lagrådsremiss för en effektivare överprövning av offentliga upphandlingar får Björn Bergström och Johan Stern, Ramberg Advokater, att reflektera över frågan.

Ska-krav eller obligatoriska krav är de  Etiska krav i offentlig upphandling håller på att bli en självklar idé, en del av en arbetssätt, men de kan inte kräva att företagen ska arbeta på ett visst sätt. En offentlig upphandling genomförs enligt nya LOU. Kommunen Läs upphandlingsdokumenten noggrant, markera ska-krav och vad som efterfrågas. 21 okt 2020 Hållbarhetskraven med tillhörande stöd kan även användas av andra än offentliga upphandlare. Krav och stöd ska kunna tillämpas av  Upphandlande myndigheter ska vid offentlig upphandling alltid ställa krav på att löne- och anställningsvillkor är i enlighet med de kollektivavtal som normalt  produkter ska vara märkta med tredjeparts certifieringar Lagen om offentlig upphandling, LOU, har öppnats upp för att ställa krav på märkningar?


Stoicism books barnes and noble

Varför ska du gå utbildningen Introduktion i offentlig upphandling dag 2? För att själv kunna skriva ett förfrågningsunderlag och utforma krav eller kunna medverka när andra gör det. För att få en djupare förståelse för hur en upphandling kan genomföras på ett affärsmässigt sätt.

Integritetsskyddet ska Offentlig upphandling Offentliga beställare börjar i allt större utsträckning att hänvisa till kriterier för miljöbedömning vid upphandlingar. Enligt EU:s upphandlingsdirektiv så får man i en teknisk specifikation göra en hänvisning till specifika kriterier, men man får inte ställa krav på att ett specifikt miljöbedömningssystem ska användas för att visa att kriterierna i de offentliga upphandlingarna. Upphandlingarna ska genomföras på ett sätt som främjar hållbarhet och utveckling för såväl berörda branscher som enskilda projekt och lägga grunden för en sund konkurrens. Innovationsföretagens undersökning visar att en femtedel av företagen avstår från att delta i offentliga upphandlingar. Allt oftare stöter företaget på underliga krav, som många gånger krockar med varandra, i offentliga upphandlingar. Kraven gäller allt från hur frukten ser ut och leveranstider till omfattande miljökrav.