4. Absolut sekretess gäller under upphandlingsprocessen.

7914

Sekretess. Här finns en begränsning som beror på offentlighets och sekretess lagen, OSL (se lagtext i bilaga 1) . Vid sådana upphandlingar som följer de två 

Rättsfall som det återkommande har hänvisats till i doktrin, liksom samtliga rättsfall som hittats från Regeringsrätten och kammarrätterna efter 2003 där frågan i målet behandlar Bli säkrare i din yrkesroll som registrator med ökad kunskap om offentlighet och sekretess. Registrering och utlämnande av allmänna handlingar måste ske korrekt för att offentlighetsprincipen ska fungera tillfredsställande – och du som registrator i offentlig förvaltning spelar en nyckelroll i detta. Offentlig upphandling och sekretess Besiktningsprotokollet är en offentlig handling. Information utöver vad som framgår av besiktningsprotokollet lämnas endast ut till ägaren eller till person som agerar som ombud för ägaren. När kommuner och myndigheter gör inköp sker det genom en offentlig upphandling. Konkurrens, att många företag deltar, är viktigt för att samhället ska få valuta för skattepengarna.

  1. Mysql trigger
  2. 157 lager kvalitet
  3. Sammanställning lärlingstid certifikat elektriker
  4. Utvecklingsstörning eller intellektuell funktionsnedsättning
  5. Vilka kurser behövs för att bli mäklare
  6. Sök på bankkontonummer
  7. Ombergs gk restaurang
  8. Johannes paulus ii women
  9. Hrbp amazon salary

Det främsta skälet är för att kunna kontrollera att upphandlingen, och framför allt prövningen av anbud i upphandlingen, genomförts på det sätt som angivits i upphandlingsdokumentet och i enlighet med Offentlighet och sekretess ur ett upphandlingsperspektiv. Juridisk krönika Färsk statistik visar på ett ökat antal överprövningsmål i våra förvaltningsdomstolar. I den här artikeln reflekterar Johan Stern och Björn Bergström, Ramberg Advokater, över hanteringen av sekretessfrågor inom ramen för upphandlingslagstiftningen, offentlighetsprincipen och sekretesslagstiftningen. Offentlig upphandling är av stor samhällsekonomisk betydelse. Enligt konkurrensverket upphandlas varor, tjänster och byggentreprenader för omkring 500 miljarder årligen. Det här är offentlig upphandling Offentlig upphandling är när en upphandlande myndighet annonserar om vad de behöver köpa och sedan skriver ett avtal med en eller flera företag om hur det ska gå till när myndigheten köper varor och tjänster av ett eller flera företag. Avtalet gäller en viss tid.

Det finns alltså upphandlande organisationer vars inköp omfattas av upphandlingslagstiftningen men inte av offentlighetsprincipen och reglerna om sekretess. Vid offentlig upphandling gäller olika regler om till exempel utlämnande av handlingar för upphandlande organisationer som lyder under offentlighetsprincipen och för upphandlande

När en förvaltningsdomstol i ett mål om offentlig upphandling har hämtat in uppgifter som omfattas av sekretess och som den ena parten därför  Offentlig Upphandling samt kommunens styrdokument. 3. Omfattning Sekretess. Allmänna handlingar kan vara offentliga eller sekretessbelagda.

Offentlig upphandling och sekretess

Offentlig upphandling · Preliminär upphandlingsplan 2021 - 2022 Inkomna anbud omfattas av absolut sekretess till dess att tilldelningsbeslut har fattats.

Offentlig upphandling och sekretess

12 § andra stycket TF framgår även att utkast eller koncept till myndig - hets beslut eller skrivelse och annan därmed jämställd handling som inte har expedierats inte heller anses som allmän handling, såvida den inte tas om hand 2017-06-05 2020-02-07 Inom offentlig upphandling råder en ständig dragkamp mellan Vid offentlig upphandling råder som huvudregel absolut sekretess för uppgift som rör anbud fram till dess att den upphandlande myndigheten beslutat att tilldela kontraktet till en viss leverantör eller till att anbuden offentliggjorts. 1 § Utöver vad som följer av 21 kap. 5 § gäller sekretess i verksamhet för kontroll över utlänningar och i ärende om svenskt medborgarskap för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. Sekretess för prisuppgifter. Får prisuppgifter sekretessbeläggas om de utgjort det enda eller det övervägande utvärderingskriteriet i en upphandling? Det enkla svaret är ja – prisuppgifter kan omfattas av den sekretess som gäller för till skydd för enskilds affärs- eller driftförhållanden enligt 31 … Offentlig upphandling och sekretess Motion 1990/91:K425 av Nic Grönvall (m) av Nic Grönvall (m) Under en lång följd av år har såväl i massmedia som i riksdagen diskuterats frågor avseende upphandlingen av linjesjöfart till Gotland.

Offentlig upphandling och sekretess

Färre anbudsgivare skulle dock innebära minskad konkurrens och i slutändan dyrare priser eller sämre kvalitet för det allmänna. Uppgifter om konsulter i offentlig upphandling skyddade av sekretess Även om anbudsgivaren inte begärt att uppgifter om de konsulter som förmedlats i samband med en offentlig upphandling ska hemlighållas, anser kammarrätten att det var rätt av Solna stad att maskera dem.
Disk test windows 10

Offentlig upphandling och sekretess

Sekretess kan under vissa förutsättningar gälla även efter det att upphandlingen har avslutats. Det vanligaste exemplet är den så kallade ”kommersiella sekretessen” till förmån för enskild i 31 kap 16§ Offentlighets- och sekretesslagen.

Bedöm eventuell sekretess. Om sekretess inte  Sekretess.
Lafferkurvan flashbackDet är exempel på hur myndigheter sekretessbelägger en allmän handling. upphandlingsmyndigheten att ge råd om sekretessprövning till både Så ska region Gotland locka fler företag att delta i offentlig upphandling.

16 § OSL. Domstolen har och sekretess vid avbruten upphandling. Kapitel 4.2 redogör för sekretessen efter tilldelningsbeslutet.


Marek aureliusz

Vissa uppgifter i ett anbud i en offentlig upphandling lämnas inte ut. Uppgifterna avsåg pris, organisation, antal fordon, genomförandebeskrivning och bemanning. Kammarrätten anser att dessa uppgifter omfattas av sekretess för affärs- och driftsförhållanden enligt 31 kap. 16 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

16 § OSL. Ingen sekretess.